Kurser og opgaver

Her på siden kan du blive klogere på Naturvejlederuddannelsens fire internatkurser, tre studieopgaver og 6 valgfrie kursusdage.

Obligatoriske kurser:
Basismodul: Naturvejledning, metoder og aktiviteter
Modul 2: Formidlingsplanlægning og uderumsledelse
Modul 3: Oplevelsesudvikling
Modul 4: Naturvejledning, samskabelse og partnerskaber
Studieopgaver:
Studieopgave 1: Den direkte naturformidling
Studieopgave 2: Vidensøgning og netværksdannelse ELLER Naturvejledningens mål og midler i egen organisation
Studieopgave 3: Den strategiske naturvejleder
—————————–
Valgfri kursusdage
Datoer for kommende kurser

Basismodul: Naturvejledning, metoder og aktiviteter

Formålet med dette modul er at give dig kompetencer, der gør dig i stand til:

 • at udvikle, gennemføre og evaluere naturvejledningsarrangementer, hvor formidlingsformen er den direkte naturvejledning (ansigt til ansigt)
 • begrundet at vælge forskellige formidlingsmetoder i forhold til den konkrete målgruppe
 • at identificere, analysere og reflektere over natursyn og værdigrundlag for naturvejledning, herunder analysere betydningen af dette for naturvejlederens formidlingspraksis
 • at give og modtage konstruktiv feedback på konkrete formidlingsaktiviteter

Uddannelsen lægger vægt på at skabe en fælles professionel ’formidlingsplatform’, hvorfra du kan videreudvikle din egen naturvejlederpraksis.

Emnerne præsenteres ved hjælp af forskellige formidlingsmetoder og vekselvirkning mellem praktisk naturvejledning og teoretiske begreber.

Under hele kurset arbejdes med forskellige øvelser i effektiv kommunikation, samt med at give og modtage konstruktiv feedback.

Du udarbejder efterfølgende en personlig målformulering for dit eget uddannelsesforløb. Denne kobles til studieordningens indhold og opstillede læringsmål og skal forholde sig til dine forudsætninger og det område, du har pågældende din praksis i. Målformuleringen er et personligt værktøj som bl.a. kan anvendes i studiegrupperegi.

Modul 2: Formidlingsplanlægning og uderumsledelse

Formålet med dette modul er at give dig kompetencer, der gør dig i stand til:

 • Tilrettelægge og gennemføre naturvejledning i uderummet
 • Forstå og udnytte uderummets kvaliteter og muligheder i forhold til pædagogiske læreprocesser
 • anvende kendskab til børns måder at tilegne sig verden på og børns læringsforudsætninger i formidlingen
 • inddrage daginstitutionsområdets styrkede læreplaner
 • inddrage folkeskolens forenklede fælles mål i formidlingen

Du vil blandt andet lære om udeundervisning og uderumsledelse, natur- og udepædagogik samt uformelle læringsrum, generel formidlingsplanlægning og gennemførelse af konkrete formidlingsarrangementer for børn (0-18 år), anvendelse og forståelse af metoder inden for formidlingsteknik ved aktivitetsbaseret formidling, metodik til opstilling af opgaver og opgaveløsningsmetoder samt forståelse af dagtilbud og folkeskolens rammevilkår.

Modul 3: Oplevelsesudvikling

Formålet med dette modul er at give dig kompetencer, der gør dig i stand til:

 • Analysere og vurdere oplevelsesrum og oplevelsesdesign
 • analysere og reflektere over et områdes formidlingsmæssige potentiale i forhold til de lokale forhold og aktører
 • arbejde med udviklingsorienterede og innovative metoder
 • Arbejde med begreberne oplevelsesøkonomi og innovation
 • Analysere og målrette formidling rettet mod turister (lokale, nationale og internationale), samt organisationer og andre grupper, der ønsker at arbejde med oplevelser
 • Forstå og anvende forskellige projektværktøjer, til udarbejdelse af et strategisk projekt

Du vil blandt andet lære om innovative processer i oplevelsesdesign, naturvejlederen som projektmager og -leder, udvikling af projekter, der knytter sig til samfundsudfordringer og tværfagligt samarbejde i lokalområdet, analyse og vurdering af forskellige formidlingsforløb og oplevelsesprodukter, rettet bl.a. mod oplevelsesmarkedet samt forståelse for og anvendelse af forskellige begreber, der knytter sig til oplevelsesøkonomi.

Modul 4: Naturvejledning, samskabelse og partnerskaber

Formålet med dette modul at give dig kompetencer, der gør dig i stand til at:

 • anvende metoder til at involvere borgerne som en del af den demokratiske naturforvaltningsproces
 • fungere som brobygger mellem borgerne og den kommunale forvaltning
 • varetage organisering af frivillige i netværk
 • facilitere debat- og holdningsskabende formidling (katalysator, ordstyrer mv.)
 • udarbejde egen handleplan for videre personlig og faglig udvikling som naturvejleder.

Du vil blandt andet lære om naturvejleder som facilitator og konsulent, samarbejde med og ledelse af frivillige, samskabelse og partnerskaber, naturvejlederens rolle i forhold til at facilitere borgernes forståelse, ejerskab og indflydelse på samfundets forvaltning af natur, miljø og kulturmiljø, samt metoder til involvering af borgere, etablering og facilitering af (frivillige) netværksgrupper og faciliteringsredskaber til at fremme involvering og ideudvikling.

Studieopgaver

Studieopgaverne bygger videre på de temaer, som Naturvejlederuddannelsens moduler tager fat på.

På hvert modul etableres studiegrupper, der består af kursister fra samme landsdel. Studiegruppen består af max. 5 studerende.

Studieopgave 1: Den direkte naturformidling

Denne studieopgave gennemføres i tilknytning til basismodulet “Grundlæggende formidlingsteknik”

Du udvikler kompetencer til at:

 • arbejde projektorienteret (problemformulering, analyse, gennemførelse og evaluering)
 • planlægge, gennemføre og evaluere et konkret naturvejledningsarrangement. Du skal gennem planlægningsfasen og gennemførelsen af arrangementet vise, at du benytter de kompetencer og værktøjer, som du har tilegnet dig under kursus 1. Her vil være særligt fokus på målgruppeanalyse, natursyn, naturvejlederroller og valg af formidlingsformer
 • arbejde i kollegiale netværk og give kollegial vejledning
 • reflektere over egen og kollegers naturvejlederpraksis

Med udgangspunkt i et allerede planlagt arrangement skal du formulere en relevant problemstilling inden for emnet ”den direkte naturvejledning” med børn som målgruppe.

Inden for denne ramme afgrænser du selv din målgruppe nærmere. Gennem studieperioden skal du analysere og planlægge et arrangement. Efter den praktiske gennemførelse af arrangementet får du feedback fra opgavevejleder og medkursister i studiegruppen.

Studieopgave 2: Vidensøgning og netværksdannelse
ELLER Naturvejledningens mål og midler i egen organisation

I tilknytning til modul 2: Formidlingsplanlægning og uderumsledelse vælger kursisten én af to studieopgaver.

1: Lokal viden og lokalt netværk
Formålet med denne opgaver er, at du udvikler kompetencer til at:

 • søge viden om og opnå indgående kendskab til en lokalitet og / eller ny og relevant viden i kursistens lokale område
 • udbygge det lokale netværk med henblik på at skabe nye samarbejdsmuligheder
 • udvælge, sortere og anvende ny viden og informationer
 • bruge inspiration fra den indsamlede viden og nye kontakter til at udvikle formidlingsaktiviteter, emner eller målgrupper.
 • anvende metoder til at opkvalificere egne og andre naturvejlederes arrangementer (coaching, supervision, kollegial vejledning, evaluering mv.)
 • reflektere over egen og kollegers naturvejlederpraksis.

Opgaven indeholder indsamling af ny viden i lokalområdet og kontaktskabelse til lokale ressourcepersoner, der kan bidrage til formidlingen og eventuelt blive nye samarbejdspartnere. Desuden omfatter det en beskrivelse af, hvordan videnindsamling og kontaktskabelse er foregået, samt refleksioner over, hvordan den nye viden og kontakterne fremover kan anvendes i formidlingen.

2: Naturvejledningens mål og midler i egen organisation
Formålet er, at du tilegner dig kompetencer til at:

 • Forstå og undersøge egen organisations mål, ressourcer og midler indenfor udvikling af naturvejledning
 • udarbejde en analyse på baggrund af interview med centrale personer i organisationen
 • vurdere hvordan naturvejledningen kan/skal udvikle sig, for i højere grad at fremme organisationens mål
 • anvende metoder til at opkvalificere egne og andre naturvejlederes arrangementer (coaching, supervision, kollegial vejledning, evaluering mv.)
 • reflektere over egen og kollegers naturvejlederpraksis.

Opgaven indeholder en analyse af egen organisation i forhold til strategi og indsatser der vedrører naturvejledning og aktiviteter fx indenfor naturforståelse og naturdannelse. Desuden omfatter det en beskrivelse af, hvordan videnindsamling og kontaktskabelse er foregået, samt refleksioner over, hvordan den nye viden og kontakterne fremover kan anvendes strategisk.

Studieopgave 3: Den strategiske naturvejleder

Denne studieopgave gennemføres i tilknytning til modul 3 om oplevelsesudvikling.
Du udvikler kompetencer til at:

 • bruge vigtige dele af uddannelsens teori og praksis i et større udviklingsarbejde, som din arbejdsplads eller du selv står med
 • bruge strategiske værktøjer, der egner sig til at skabe overblik og hjælper med at lave en strategi for de fremtidige handleplaner og aktiviteter
 • styrke naturvejledningen og din arbejdsplads rolle som aktør i lokalsamfundet ved at indgå i strategiske samarbejdsrelationer og alliancer
 • udvikle naturvejledningen og din arbejdsplads så den bidrager til at løse aktuelle samfundsudfordringer, og derved sikre fremtidig opbakning hos lokale beslutningstagere og bevillingsgivere
 • indtænke synlighed på tværs af aktiviteter – både over for den brede befolkning og beslutningstagere
 • indgå i regionale netværk og få konstruktiv sparring samt erfaringsudveksling og netværksdannelse.

I denne studieopgave skal du forholde dig til et arbejdsfelt, der er præget af konstant forandring, udvikling, ønske om nytænkning samt mange forskellige interessenter og behov. Dette arbejdsfelt stiller dermed forskellige forventninger og ønsker til udvikling og opgaver i naturvejlederens arbejde.

Du skal gennem denne opgave arbejde med det strategiske arbejde og planlægning, der skal hjælpe dig til at udvikle din naturvejledning på et mere overordnet niveau og samtidig bidrage med at styrke din arbejdsplads’ rolle i lokalsamfundet.

Opgaven fremlægges på et afsluttende møde med studiegruppen samt naturvejledere fra det regionale netværk. De lokale naturvejledere indgår som opponenter på opgaver og fremlæggelser. Formålet er at få relevant og kvalificeret sparring på studieopgaverne samt skabe forbindelse til det regionale netværk af naturvejledere.

Valgfri kursusdage

Du vælger selv kursusdage fra de åbne, korte kurser, som Naturvejledning Danmark udbyder. Her er mange forskellige spændende kurser at vælge imellem, som kan give inspiration, mulighed for specialisering og konkrete værktøjer til dit arbejde.

Datoer for kommende kurser

Datoerne er med forbehold for ændringer.

2024

 • Kursusmodul 2: Formidlingsplanlægning og uderumsledelse (hold 37) afholdes 27. oktober – 1. november i Rådvad, Sjælland.
 • Kursusmodul 4: Naturvejledning og partnerskaber (hold 36) afholdes 11. – 15. november ved Trente Mølle, Fyn.

2025

 • Kursusmodul 1: Naturvejledning, metoder og aktiviteter (hold 38). Afholdes 20. – 28. marts – sted følger.
 • Kursusmodul 3: Oplevelsesudvikling (hold 37). Afholdes i uge 21 på Bornholm.
 • Kursusmodul 2: Formidlingsplanlægning og uderumsledelse (hold 38). Afholdes uge 44 – sted følger.
 • Kursusmodul 4: Naturvejledning og partnerskaber (hold 37). Afholdes 10. – 14. november – sted følger.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du ikke gå glip af nyheder om formidlingen af natur i Danmark, tilbud om formidlingskurser eller nyt fra foreningen, så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.

 

Vi glæder os til at fortælle dig mere!

Scroll to Top